Ry:n säännöt

Bay City Bikers ry

Rekisterinum. 165.101

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Bay City Bikers ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää moottoripyöräharrastusta- ja kulttuuria, moottoripyöräkuljettajien koulutus- ja opetustoimintaa, sekä ajaa moottoripyöräilijöiden yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys on avoin kaikille moottoripyöräilyä harrastaville yksityisille henkilöille, oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailutoimintaa, ajoharjoittelua, koulutus- ja opetustoimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen muuta yhteistä toimintaa liittyen moottoripyöräilyyn, kuten kerhoiltoja, moottoripyörien korjausneuvontaa sekä harjoittaa liikennekasvatusta.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, kerätä varoja järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja pääsymaksullisia moottoripyörätapahtumia (esim. kokoontumisajoja ja näyttelyitä). Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi tarvittavat luvat saatuaan harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa anniskelu ja ravintolatoimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Varsinaisilla jäsenillä on velvollisuus suorittaa vuosittain vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu sekä uusilla jäsenillä liittymismaksu, eräpäivään mennessä.

Kannatusjäsenenä voi olla kuka hyvänsä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka maksaa yhdistykselle vuosikokouksen vahvistaman kannatusjäsenmaksun ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen kannatusjäseneksi.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Suoritettua jäsen- ja kannatusmaksua tai sen osaa ei palauteta.

5§ Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja lisäksi 4 tai 6 tai 8 muuta varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen jäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilitarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai paikallisessa sanomalehdessä.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksun suuruus.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13§ Muut toimintaa ohjaavat säännöt

Niissä kohdin, joista säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen kokousten päätöksiä.